Legislatie

Serviciul public de salubrizare a localităţilor

Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale sau al subdiviziunilor acestora, conform unei Ordonanţe de Urgenţă de modificare şi completare a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor.

Măsura se ia ţinând cont de necesitatea continuării procesului de descentralizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi de apropriere a acestora de consumator.

De asemenea, actul normativ elimină contradicţiile semnalate între unele prevederi ale cadrului normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectiv Legea administraţiei publice nr. 215/2001, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Totodată, se armonizează legislaţia în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile legale existente la nivel european privind organizaţiile de dezvoltare comunitară şi modul de atribuire a contractelor de achiziţie a serviciului public de salubritate, prin licitaţie publică, în condiţii de transparenţă şi liberă concurenţă între agenţii economici.

Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi reglementează noul cadru funcţional al serviciilor de salubritate şi a modului de organizare şi funcţionare a acestora la nivelului municipiilor, oraşelor, comunelor şi a subdiviziunilor administrativ-teritoriale, introducând precizări de natură juridică şi organizatorică care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Potrivit actului normativ, prevederile Legii 101/2006 se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor sau, după caz, subdiviziunilor unităţilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, indiferent de mărimea acestora.

Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti elaborează şi aprobă strategiile locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen lung a serviciului de salubrizare.

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă introduce obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura tratament egal pentru toţi operatorii serviciului de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale/subdivizunii administrativ-teritoriale, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată.

Modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, conform strategiilor si programelor de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

O altă prevedere stabileşte că, indiferent de modalitate de gestiune adoptată, activităţile serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliilor locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz.

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de ANRSC şi a contractului de delegare a gestiunii.

O altă prevedere cu care se completează legea nr. 101/2006 stabileşte că, pentru stimularea colectării selective a deşeurilor municipale, autorităţile locale au obligaţia de a stabili taxe/tarife diferenţiate pe tipuri de deşeuri pentru colectarea şi depozitarea acestora.

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii de validare a procedurii de delegare a gestiunii, adoptată de consiliile locale, de consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz.

În privinţa procedurii de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor, ordonanţa de urgenţă prevede că acestea sunt stabilite de consiliile locale, sau, după caz, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Prelungirea duratei unui contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare poate fi decisă de consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

Totodată, potrivit actului normativ aprobat astăzi, Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi consiliilor locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale Municipiului Bucureşti vor stabili, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare.

Program Facturare