Legislatie

Legea privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Hotararea nr. 1.037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

ART. 1
Obiective
(1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate.
(2) Prezenta hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu: producători, importatori, distribuitori, consumatori şi, în mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

ART. 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice şi electronice aparţinând categoriilor prevăzute în anexa nr. 1A, cu condiţia ca acestea să nu fie parte componentă a unui alt tip de echipament care nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
(2) În anexa nr. 1B este prevăzută lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul prezentei hotărâri şi care sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa nr. 1A.
(3) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale privind cerinţele de securitate şi sănătate, precum şi legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor.
(4) Fac excepţie de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele care au legătură cu protecţia intereselor privind securitatea naţională, armele, muniţiile şi materialele de război.
(5) Echipamentele similare celor prevăzute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 3
Definiţii
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) echipamente electrice şi electronice sau EEE – echipamentele a căror funcţionare corespunzătoare depinde de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ sau 1.500 volţi curent continuu;
b) deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE – echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deşeuri;
c) prevenire – măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a DEEE şi a materialelor şi substanţelor pe care acestea le conţin;
d) reutilizare – orice operaţiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producători;
e) reciclare – reprelucrarea, într-un proces de producţie, a materialelor conţinute în deşeuri, în scop similar celui iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia valorificării energetice. Prin valorificarea de energie se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directă, împreună cu alte deşeuri sau separat, dar cu valorificarea căldurii;
f) valorificare – oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
g) eliminare – oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) tratare – orice operaţiune efectuată după predarea DEEE unei instalaţii pentru depoluare, demontare, sfărâmare, valorificare sau pregătire pentru eliminare, precum şi orice altă operaţiune efectuată pentru valorificarea şi/sau eliminarea DEEE;
i) producător – orice persoană, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanţă potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare, care:
1. fabrică şi vinde echipamente electrice şi electronice sub propria marcă;
2. revinde sub propria marcă echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat “producător”, atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1; sau
3. importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din România ori un alt stat membru al Uniunii Europene.
Persoana fizică sau juridică ce asigură exclusiv o finanţare în cadrul ori ca urmare a unui acord de finanţare nu este considerată “producător” decât dacă desfăşoară totodată una dintre activităţile prevăzute la lit. i);
j) distribuitor – orice persoană care furnizează cu titlu comercial echipamente electrice şi electronice părţii care urmează să le utilizeze;
k) DEEE provenite de la gospodării particulare – DEEE provenite de la gospodării particulare şi din surse comerciale, industriale, instituţionale şi din alte surse, care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare;
l) substanţă sau amestec periculos – orice substanţă sau amestec care trebuie considerată/considerat periculoasă/periculos potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
m) contract de finanţare – orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul că acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză;
n) introducere pe piaţa naţională a unui echipament electric sau electronic – acţiunea de a face disponibil pe piaţă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii şi/sau utilizării. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea/marca pe echipament se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta;
o) sistemul unul la unul – sistem prin care, la achiziţionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcţii ca echipamentul furnizat;
p) perioada de garantare – intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, la sfârşitul căruia se consideră că un echipament electric şi electronic devine deşeu;
q) organizaţie colectivă – operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;
r) deşeuri istorice – DEEE provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională înainte de 1 ianuarie 2007;
s) echipamente electrice şi electronice destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare – EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, instituţionali, dar şi altor utilizatori, atunci când cantitatea şi natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare, precum şi EEE care, datorită cantităţii, nu sunt similare EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare la data introducerii acestora pe piaţă, dar a căror cantitate devine comparabilă cu aceea a DEEE provenite din gospodăriile particulare din punctul de vedere al potenţialului de generare a deşeurilor.

Intregul text al legii se poate citii aici.

Program Facturare